Taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Biovela pirkėjų Žaidimas, toliau – Akcija, vykstanti nuo 2022 m. birželio 20 d. iki 2022 m. rugsėjo 18 d. Akciją padeda vykdyti UAB „Multiplex”, Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163 (toliau – Organizatorius), BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB užsakymu, įmonės kodas: 284268020, adresas: Pramonės g. 4, LT-28216, Utena (toliau – Užsakovas).
 1. Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.

AKCIJOS VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ

 1. Akcija prasideda 2022 m. birželio 20 d., baigiasi – 2022 m. rugsėjo 18 d.
 2. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes, prasideda 2022 m. birželio 20 d. Registracijos Akcijoje prasideda 2022 m. birželio 20 d. 00.01 val. ir baigiasi 2022 m. rugsėjo 18 d. 23.59 val.
 1. Informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.stix.lt
 1. Akcija rengiama visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse, parduodančiose „Biovela STIX“ prekės ženklo produkciją.
 1. Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas pateikiamas Priede nr.1 (žr. taisyklių pabaigoje). Akcijoje dalyvauja prekės pažymėtos specialiais lipdukais, kuriuose yra registracijos kodas.
 1. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius nebus ribojamas.
 1. Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 3 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

PRIZŲ FONDAS

 1. Prizų fondas, toliau – prizai:
  1. Telefonas iPhone 13 128GB – prizų fonde yra 10 vnt.
  2. Laikrodis Apple Watch SE GPS + Cellular – prizų fonde yra 40 vnt.
  3. Ausinės Apple AirPods (3rd gen) – prizų fonde yra 50 vnt.
  4. Krepšinio kamuoliai su krepšininkų parašais (autografais) – prizų fonde yra 100 vnt.
  5. Biovela Stix produktų rinkinys – prizų fonde yra 100 vnt. Produktų rinkinį sudaro penki Biovela Stix produktai: BIOVELA STIX Salamini Truffle, 80g; BIOVELA STIX Salamini Original, 80g; BIOVELA STIX Kabanossi Original, 100g; BIOVELA STIX Kabanossi Chilli, 100g; BIOVELA STIX Kabanossi Bacon, 100g.
 1. Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.

AKCIJOS DALYVIAI

 1. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys. Akcijoje gali registruotis visi 14 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
 1. Akcijoje negali dalyvauti BIOVELA GROUP, UAB ir jai priklausančių įmonių bei UAB „Multiplex“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina prizo atsiėmimo metu pasirašydami priėmimo-perdavimo aktą. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas. Vėliau nustačius, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje, tapo prizo laimėtoju ir gavo prizą – prizas turės būti grąžintas.
 1. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.stix.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
  1. Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
  2. Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:

   „Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB „Multiplex”, Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163, ir įmonės BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB, įmonės kodas: 284268020, adresas: Pramonės g. 4, LT-28216, Utena (toliau Biovela-Utenos mėsa, UAB – „Asmens duomenų valdytojas“, o Multiplex, UAB – „Asmens duomenų tvarkytojas“), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.

   Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.stix.lt Taisyklių 25 punkte įvardintą terminą, jeigu Jūs būsite išrinktas Akcijos laimėtoju.

   Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.

   Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu zaidimai@mpagency.eu.
  3. Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu zaidimai@mpagency.eu, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.
  4. Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.

DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS

 1. Akcijoje norintis dalyvauti asmuo Akcijos laikotarpiu (nuo 2022 m. birželio 20 d. iki 2022 m. rugsėjo 18 d.) turi pirkti bent vieną Akcijos prekę, kurios pakuotė yra pažymėta Akcijos lipduku (prekių sąrašas pateiktas 1 priede) bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir Akcijos lipduko vidinėje dalyje (po lipduku) rastą unikalų kodą užregistruoti internetiniame puslapyje www.stix.lt.
 1. Vieną Akcijos lipduko kitoje pusėje esantį unikalų kodą per visą Akcijos laikotarpį laiką galima registruoti vieną kartą.
 1. Nepavykus registracijai (pavyzdžiui, jei neteisingai įvedamas unikalus kodas), Akcijos dalyvis apie tai informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu ir gali taisyti duomenis ar bandyti registruotis tol, kol pavyks prisiregistruoti; priešingu atveju Akcijos dalyvis neregistruojamas dalyvavimui Akcijoje.
 1. Jei registracijos metu sistema rodo, kad jūsų kodas jau užregistruotas, išsaugokite Akcijos lipduką, ant kurio būtų matomas kodas, nufotografuokite jį ir atsiųskite nuotrauką el. paštu zaidimai@mpagency.eu. Per 24 val. su jumis susisieks Žaidimo organizatoriai ir išspręs registracijos problemą.
 1. Akcijos prizų laimėjimai nėra ribojami.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

 1. Akcijos dalyvis, suvedęs Akcijos lipduko vidinėje dalyje (nutrynus po lipduku esantį plotą) rastą unikalų kodą, iš karto sužino, ar laimėjo vieną iš 10 taisyklių punkte nurodytų momentinių prizų – apie laimėjimą jis informuojamas ekrane pasirodančiu pranešimu, taip pat prašoma suvesti 21 taisyklių punkte nurodytus registracijos duomenis. Laimėtojai renkami momentiniu būdu specialiai tam sukurta programa, kuri kintamu būdu generuoja laimėjimą, atsitiktine tvarka parinkdama vieną iš prizų fonde esančių/likusių prizų.
 2. Laimėjus vieną iš 10 punkte nurodytų prizų, ekrane pasirodo registracijos laukeliai ir prašoma nurodyti Akcijos dalyvio registracijos duomenis: įvesti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą bei gyvenamos vietos adresą.
 3. Akcijos dalyvis, laimėjęs 10 punkte nurodytą prizą, privalo saugoti Akcijos lipduką su registruotu unikaliu kodu iki prizo gavimo, kad galėtų įrodyti teisę gauti prizą.
 1. Prizo laimėjimas Akcijos dalyviui patvirtinamas žinute, kuri išsiunčiama, kai prizo laimėtojas nurodo el. pašto adresą bei telefono numerį.
 1. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 21 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas. Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų bei Europos Sąjungos BDAR reglamento reikalavimus.
 2. Prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami www.stix.lt svetainėje visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo.


PRIZŲ ATSIĖMIMAS


 1. Prizus saugo Akcijos Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB „Multiplex”, Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163. Prizai laimėtojams siunčiami asmeniškai ar laimėtojo atstovui, pateikusiam notaro patvirtintą tinkamos formos įgaliojimą.
 2. Visų 10 taisyklių punkte minimų Akcijos prizų laimėtojai, gavę pranešimą apie prizo laimėjimą, turi atsiųsti Akcijos organizatoriui savo turimo Akcijos lipduko su matomu unikaliu kodu nuotrauką el. paštu zaidimai@mpagency.eu iki 2022 rugsėjo 30 d. Jei prizo laimėtojas pats nesusisiekia su Organizatoriumi per minėtą terminą, jis netenka teisės į prizą, kuris automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.
 1. Telefono iPhone 13, laikrodžio Apple Watch, ausinių Apple AirPods – laimėtojų bus prašoma pateikti asmens kodą Akcijos Organizatoriui el. paštu, kad Užsakovas galėtų sumokėti su prizų susijusius mokesčius.
 2. Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 27 ar 28 punkte nurodytų duomenų ir arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas.
 1. Akcijos prizai laimėtojams bus pristatomi registracijos metu nurodytu adresu per 1-3 savaites, skaičiuojant nuo 27 taisyklių punkte pateiktų reikalavimų įvykdymo dienos.
 2. Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę.
 3. Jei vieno iš prizų – telefono iPhone 13, laikrodžio Apple Watch, ausinių Apple AirPods– laimėtojas yra nepilnametis asmuo, laimėtojas prizą gali atsiimti tik kartu su teisėtu pilnamečiu atstovu, pateikus prizo laimėtojo atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir savo bei prizo laimėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę).
 4. Atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai negali reikšti Akcijos Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.
 1. Prizai laimėtojams bus pristatomi iki 2022 m. spalio 14 d., 17:00 val.
 2. Jeigu Akcijos organizatorius negali pristatyti prizo dėl Prizų laimėtojo kaltės iki 2022 m. spalio 14 d., 17:00 val., jie praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos tampa Akcijos Užsakovo nuosavybe.
 1. Akcijos Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
 1. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
 1. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, telefono pokalbių išlaidos, prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.
 1. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė pagal šias Taisykles, pakartotinai/papildomai pašalinami iš Akcijos Prizų fondo ir negali būti laimėti, o jų vertė negali būti ir nėra išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Užsakovui.
 1. Užsakovas ir Organizatorius neatsako už tai, jeigu Akcijos dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
 1. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies.
 1. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje www.stix.lt
 1. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Užsakovui BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB adresu Pramonės g. 4, LT-28216, Utena, iki 2022 m. spalio 14 d. su nuoroda „Biovela žaidimas“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos.
 1. Po 2022 m. spalio 14 d. pateikti skundai nenagrinėjami.
 1. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.
 1. Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.
 1. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.
 1. Visą informaciją apie Akciją galite rasti www.stix.lt arba rašydami zaidimai@mpagency.eu.
 1. Organizatoriaus sprendimu Akcija gali būti atšaukta, pakeista, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėje www.stix.lt

Priedas nr. 1

Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas

BarkodasPrekės pavadinimas
4770081173417BIOVELA STIX Kabanossi Original, 100g
4770081173424BIOVELA STIX Kabanossi Cheese, 100g
4770081173455BIOVELA STIX Kabanossi Chicken, 100g
4770081173448BIOVELA STIX Kabanossi Beef, 100g
4770081176111BIOVELA STIX Kabanossi Turkey, 100g
4770081173431BIOVELA STIX Kabanossi Chilli, 100g
4770081175855BIOVELA STIX Kabanossi Bacon, 100g
4770081174834BIOVELA STIX Kabanossi Original Maxi-Pack, 300g
4770081172595BIOVELA STIX Kabanossi Original, 45g
4770081172649BIOVELA STIX Kabanossi Chicken, 45g
4770081172618BIOVELA STIX Salamini Original, 80g
4770081172632BIOVELA STIX Salamini Cheese, 80g
4770081172625BIOVELA STIX Salamini Pistachio, 80g
4770081172601BIOVELA STIX Salamini Chilli, 80g
4770081175862BIOVELA STIX Salamini Truffle, 80g
4770081174964BIOVELA STIX Salamini Original Maxi-Pack, 190g
4770081174988BIOVELA STIX Salamini Cheese Maxi-Pack, 190g